POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO PL.MOKEE.EU ( dalej „MOKEE”)

MOKEE przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) , dalej „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MOKEE.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez MOKEE.
1.3. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pl.mokee.eu jest MOKEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, REGON: 363828373, NIP: 6793123573, KRS: 0000604807 adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 50, KRAKÓW, kod 31-039, adres poczty elektronicznej: tlc@mokee.eu- zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.4. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z (zwanym dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 t. j.)
1.5. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów wszystkich osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Twoich danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli jesteś Klientem sklepu internetowego i w trakcie składania Zamówienia wybierzesz odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbieranych przez nas danych osobowych Usługobiorców lub Klientów:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto), tj. podanie przez Ciebie Twoich danych kontaktowych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne z celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
2.2.2. wyrażona zgoda, np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, tj. Twoje dane osobowe wykorzystywane są na potrzeby przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych.
2.3. Administrator może przetwarzać Twoje następujące dane osobowe jako Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2.5. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży przechowujemy przez okres 10 lat od ich pozyskania.
2.6. Twoje podstawowe dane kontaktowe pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasy gdy cofniesz zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub jeżeli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
2.7. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom,:
Spółce powiązanej kapitałowo z Mokee, tj. Zackaro LTD z siedzibą w Office 141, 405 Kings Road, London SW10 0BB, Wielka Brytania możemy udostępniać Twoje dane spółce dominującej i innym spółkom znajdującym się pod wspólną kontrolą Zackaro LTD; w takim przypadku będziemy wymagali od takich spółek powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.
Podmioty trzecie: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym w przypadku gdy korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
2.8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych co oznacza, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw spoza terenu Unii Europejskie lub terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:
3.1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
3.1.1. przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania newsletterów w formie elektronicznej;
przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych, w tym informacji o ofertach , konkursach w formie elektronicznej;
możesz wyrazić albo cofnąć zgodę za pośrednictwem korespondencji e-mail tlc@mokee.eu lub listowne na adres; ul. Józefa Dietla 50, Kraków, kod 31-039 lub klikając na link „Unsubsribe” znajdujący w się w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej do Ciebie.
2. prawo do wniesienia:
sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Mokee, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
3.3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
3.4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
3.5 prawo do usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Mokee nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji umowy; 3.5 prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
3.6. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, dzwoniąc na nasz telefon kontaktowy. Przydatne dane kontaktowe znajdziesz w pkt. 7 Polityki Prywatności.
Mokee w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Mokee może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

PROFILOWANIE
Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że Twój profil tworzymy w celu poprawy jakości funkcjonowania naszego Sklepu Internetowego, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb, czyli profilowanie.
Analizujemy informacje o Tobie i Twoim Koncie pod kątem produktów i ofert, z których korzystasz. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się czego najbardziej potrzebujesz. Podczas odwiedzania naszego sklepu Internetowego wykorzystujemy pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach Klientów.
Twój profil Klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych: dane kontaktowe, informacje o Twoim koncie, dane telefoniczne, dane internetowe, dane zebrane podczas odwiedzin naszego Sklepu Internetowego oraz aplikacji mobilnych
Jeżeli nie życzysz sobie abyśmy tworzyli Twój profil Klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Ciebie o naszych nowych ofertach, promocjach, konkursach. W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w pkt. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży, Mokee nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o analizy statystyczne, analityczne).

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

5.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji każdego Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
5.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
6.1. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.2. Podstawą przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną jesteś lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem.
6.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
uprzednia Twoja zgoda lub
osiągniecie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecia ( za prawnie uzasadniony cel Administratora uważa się także marketing bezpośredni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

7. PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE
7.1. Administrator  danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest MOKEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, REGON: 363828373, NIP: 6793123573, KRS: 0000604807 adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 50, KRAKÓW, kod 31-039,
7.2. W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu, adres e-mail: tlc@mokee.eu, poczta tradycyjna: MOKEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, adres do doręczeń: ul. Józefa Dietla 50, Kraków, kod 31-039,
numer telefonu: (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
7.3. Organ nadzoru ochrony danych osobowych: jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do stron internetowych innych spółek, w tym spółek zależnych Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego pl. mokee.eu.
8.2. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
8.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
8.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
8.3.3. Certyfikat SSL.
9. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI 9.1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję Polityki znajdziesz tutaj.
9.2. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas Produktów albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.
9.3. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie ze Sklepu Internetowego.